Každý manažer může uplatňovat různé styly vedení. Otázkou je, proč by měl manažer vůbec uvažovat o tom, že lze i koučování využít jako styl vedení svých podřízených (záměrně zde užívám výraz podřízených, tím mám na mysli jak zaměstnanců, tak i obchodníků, kteří spolupracují s manažery na základě smlouvy o obchodním zastoupení, tj. pracují jako Osoba samostatně výdělečně činná).

Ke skutečnosti proč využívat koučovací přístup v manažerské praxi velmi výstižně hovoří Whitmore: „Úspěšní lídři budoucnosti budou muset uplatňovat styl založený spíše na koučování než na přikazování a kontrole. Udržet si zaměstnance, zejména ty nejlepší, je životně důležité, přičemž očekávání týkající se přístupu k lidem a jednání s nimi jsou na vzestupu. Předepisování, instrukce, autokratické metody a hierarchické struktury ztrácejí sílu a přestávají být přijatelné. Lidé chtějí větší možnost volby, větší odpovědnost a více radosti a uspokojení v životě, včetně práce”. [1]

Tuto definici jsem si dovolil citovat celou, protože mi přijde velmi výstižná s ohledem na analytickou část práce, kde budu popisovat aplikaci manažerského koučování. Whitmore dále ještě uvádí body jako:

     –    Styl řízení a vedení určuje výkonnost zaměstnanců a koučování umožňuje
          dosahovat nejlepších výkonů

     –    Když pomáháme druhým uvědomovat si sebe sama i věci kolem nich, jejich
          odpovědnost a pěstovat důvěru v jejich vlastní schopnosti, pomáháme
          jim vytvářet potenciál pro to, aby sami mohli vést.

     –    Vnější souvislosti a kontext činnosti organizací se rychle mění, ve velké
          míře v důsledku okolností, jež společnosti nebo dokonce státy nemohou
          kontrolovat
. [2]

Jednotlivé body se mi jeví jako velmi přesvědčivé a současně velmi explicitně vyjádřené, tudíž je nyní nebudu dále komentovat. Současně se však budou tyto body objevovat v analytické části, respektive zde bude pozorovatelný odkaz výše uvedeného. Pro shrnutí lze uvést, že koučování považuji za velmi cennou metodu pro práci s lidský potenciálem, ať již v rámci práce s jednotlivcem, či práce s celým týmem.

[1] WHITMORE, John. Koučování. Praha: 2001, s. 188.
[2] WHITMORE, John. Koučování. Praha: 2001, s. 188 – 189.