Co je psychodynamické koučování

Pojďme si nejprve představit samotný název a nahlížet na něj z etymologického pohledu. Výraz můžeme rozdělit na tři slova:

PSYCHO – DYNAMICKÉ – KOUČOVÁNÍ

Psycho: je předpona s významem ve vztahu k duši, psychice. V řečtině znamená výraz psyché duše, jde o synonymum pojmu psychika, mysl, já. (HARTL, HARTLOVÁ, 2000, s. 469 – 470)

Dynamické: obsahující sílu, pružnost a schopnost změny. (HARTL, HARTLOVÁ, 2000, s. 126)

Můžeme si položit otázku, co konkrétně znamená výraz psychodynamické? Můžeme říci, že abychom porozuměli lidskému chování, je zapotřebí porozumět silám, které je utvářejí. V každém z nás je mnoho takový (nevědomých, či podvědomých) sil. Některé jsou intrapersonální a mají vztah našim vnitřním pochodům, jiné jsou interpersonální a určují naše vztahy k lidem okolo nás. Tyto síly jsou obecně označováno jako dynamika osobnosti.

Vnitřní svět každé osoby je složitou strukturou takové dynamiky – fyziologických, psychologických a sociálních potřeb, které působí jako motivační činitele. Současně je však zde také napětí, konflikty, určité tlaky, které jsou vyvolávány z nitra osoby či jejího prostředí. (DRAPELA, 2008, s. 13).

Své osobnostní dynamice lidé většinou rozumí pouze z části. Nechápeme však celek. V životě opakujeme celou řadu vzorců, kterým sami nerozumíme a které mohou blokovat náš výkon, životní spokojenost, činit obtíže v našich vztazích, ovlivňovat naše manažerská rozhodnutí apod.

Termín psychodynamické ve své aplikaci pro koučování (ale třeba i poradenství, terapii apod.) odvozuje svůj vznik od psychoanalýzy, od níž přijala koncepci o významu nevědomé psychické činnosti a intrapsychických konfliktů a o významu zážitků z dětství. Současně se však vyvíjela v protestu proti jednostrannému biologizujícímu a sexualizujícímu pojetí psychoanalýzy a přesunula důraz na sociální faktory a na současné interpersonální vztahy (KRATOCHVÍL, 2006, s. 40).

Pokud konstrukt slova psychodynamické shrneme, můžeme dojít k následujícím závěrům:

    –    v každém člověku existují nevědomé či podvědomé síly, mechanismy
    –    tyto síly a mechanismy se projevují v našem chování
    –    s ohledem na to, že jsou nevědomé či podvědomé, často jim nerozumíme
         a můžeme díky tomu neustále opakovat stejné chyby
    –    cílem psychodynamické práce je z nevědomého učinit vědomé tak,
         abychom lépe rozuměli své osobnosti, naší komunikaci, zážitkům
         z dětství, našemu vývoji, reakcím na změny, stylu leadershipu a vedení
         druhých, silným stránkám a jejich uplatnění a současně tomu, kdy se
         z naší silné stránky stanou slabiny

Nelze říci, že by existovala jedna psychodynamická škola. Existuje mnoho škol, které se hlásí k psychodynamice a své poznatky čerpají od českého rodáka Sigmunda Freuda a jeho následovníků. Někteří Freudovi následovníci tvořili ještě v rámci jeho školy (psychoanalýza), jiní zakládali nové školy.

Jedním z moderních přístupů s psychodynamickým rámcem je i transakční analýza (TA). Na tomto webu budeme právě představovat psychodynamické pojetí, které bude primárně vycházet z transakčně-analytického přístupu v koučování.